O nás

Základní údaje společnosti:

Název: Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: 5.4.2012
Spisová značka: O 258 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 28831101

Aktuálně:

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. (zkráceně InPc) pod vedením řediteky Bc. Darii Čapkové spravuje následující projekty:

Provozuje Family Point

Provozuje Mikrojesle - pilotní ověření služby - REALIZACE UKONČENA

Provozujeme dětskou skupinu - PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO POŘADNÍKU

Realizuje projekt VyTAH - Vypni tyrana a staň se hrdinou - REALIZACE UKONČENA

Realizuje projekt KRUH -  Komerčka reaguje (na) udržitelnost hospodaření - REALIZACE UKONČENA

Realizuje projekty KoPEC I a KoPEC II - Komerčka pečuje o celek - REALIZACE UKONČENA

Realizuje projekt "POMOCNÁ RUKA" aneb Realizace Ukrajinských Aktivit - REALIZACE UKONČENA

Realizuje projekt RUKA 3 podpořený Nadací EP Corporate GroupRUKA

Spolupracuje na projektu Obec přátelská rodině

Poskytuje službu Logopedie

Poskytuje službu Provázení pěstounů - PŘIJÍMÁME NOVÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY

Poskytuje službu Mini focení - SLUŽBA POZASTAVENA

Poskytuje službu Psychologická poradna

Realizovalo projekt CÍL (Cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině) - REALIZACE UKONČENA v srpnu 2020

Z historie:

Založení Informačního a poradenského centra o.p.s. v roce 2012:

Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. je Český svaz žen z.s. (dále jen ČSŽ). Charakteristika spolku a vzájemná vazba mezi zakladatelem a obecně prospěšnou společností je dána programovým zaměřením i dlouholetou zkušeností ČSŽ s realizací projektů zacílených jak na slaďování pracovního a rodinného života zejména žen, tak na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a hledáním a odstraňováním překážek, které těmto osobám brání v uplatnění na trhu práce. Od roku 2005 bylo ČSŽ provozováno několik Informačních a poradenských center (dále jen InPc), z nichž jedním bylo InPC v Havlíčkově Brodě sloužící zdaleka nejen členské základně ČSŽ z Vysočiny. Rozvoj tohoto centra byl realizován v rámci tříletého projektu MOPPS (IS Equal 2. kolo) a koncipován v souladu s Programovou orientací ČSŽ. Zakladatel obecně prospěšné společnosti je jejím ideálním partnerem schopným zajistit nejen materiální zázemí, ale i další podporu při činnosti o.p.s.

Dne 5.4.2012 byla zakladatelem společnosti (tehdy ještě) občanským sdružením Český svaz žen o.s., IČ: 00442801, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 890/7 podepsána zakladatelská listina dle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Na základě této listiny byla založena obecně prospěšná společnost s názvem Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s. se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod (sepsáno Notářským zápisem sepsaným dne 5. dubna 2012).

O Informačním a poradenském centru Vysočina o.p.s.:

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou především rodiče s dětmi, rodiny, osoby pečující o osobu blízkou, senioři, matky po rodičovské dovolené, osoby ohrožené nezaměstnaností a nezaměstnané osoby.

Poslání společnosti:
Posláním společnosti je přispívat k rozvoji a vytváření všestranně příznivějšího prorodinného klimatu a podmínek pro rodinu.

Svými aktivitami usiluje InPc o zvyšování rodičovských kompetencí, podporuje aktivní trávení volného času rodičů s dětmi, působí preventivně proti sociálnímu vyloučení rodičů pečujících o děti či osoby zdravotně postižené. Na základě podpůrných programů nabízí potřebným pomoc, vedoucí ke kvalitnímu a smysluplnému životu.

Společnou vizí zakladatelů i pracovníků společnosti je dodávat cílové skupině pocit zodpovědnosti a odstraňovat komunikační, psychické a emocionální bariéry vzniklé osamělým životem či životními zvraty.

Prioritou InPc je poskytovat odborné poradenství v oblasti práce se sociálně handicapovanými, realizovat volnočasové aktivity a sociální služby zaměřené na podporu a zvýšení kvality života těchto cílových skupin obyvatel.

Nabízené služby jsou poskytovány osobám bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženského vyznání, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jinému postavení.

Globálním cílem společnosti je zvyšovat zájem o aktivní zapojení občanů cílových skupin do veřejného dění a podpora jejich života v přirozených sociálních komunitách.

Hlavní a dílčí činnosti InPc :

• Poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické, kariérové a pedagogické
• Volnočasové a vzdělávací služby
• Aktivity a preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí
• Služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti
• Zřizování a provozování Family Pointů
• odborné kurzy, školení, e-learningové kurzy a jiné vzdělávací akce, včetně lektorské činnosti pro cílové skupiny;
• vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny a rodičovství zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí apod.
• poradenské služby v oblasti právní, sociální, psychologické a pedagogické;
• informační služby poskytované prostřednictvím Internetu a vlastních informačních databází;
• aktivity zaměřené na podporu v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí (zejména přednášková činnost a poradenství)
• preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití;
• aktivity pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi;
• poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, včetně služeb hlídání dětí a provozování klubové činnosti;

Doplňková činnost:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona